In order to activate the map on our website and display travel agencies, please accept the content of the following third-party providers: Google Maps
Address
Lufthansa City Center
Polot
ul. Jasna 6
20-077 Lublin
Poland
lh icon route Plan route
Opening Hours
Mo 9:00 - 17:00
Tu 9:00 - 17:00
We 9:00 - 17:00
Th 9:00 - 17:00
Fr 9:00 - 17:00
Sa Closed
Su Closed

Szanowny Panie / Szanowna Pani W związku z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) – dalej określanego jako „Rozporządzenie”, „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”, POLOT Jerzy Furtak, z siedzibą w Lublinie, jest zobowiązana uzyskać Pana / Pani zgodę na pozyskanie i przetwarzanie danych osobowych. Mając powyższe na względzie uprzejmie prosimy o przeczytanie poniższych klauzul wyrażenia zgody i ewentualne wprowadzenie danych oraz wyrażenie zgód, przy czym przypominamy, że wyrażenie zgody (zgód) jest każdorazowo dobrowolne, jednak może warunkować zawarcie umowy, realizację usługi lub podjęcie próby kontaktu lub określonego działania przez przedstawicieli Pana Jerzego Furtak, przedsiębiorcę jednoosobowego pod firmą: POLOT Jerzy Furtak, adres: ul. Jasna 6; 20 – 077 Lublin, wpisanego do CEIDG, NIP: 712-106-41-49, REGON: 431149228. Klauzula wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych - Zgoda nr 1 - Niniejszym oświadczam, ze dobrowolnie przekazuję i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych (imię (imiona), nazwisko, data urodzenia lub numer PESEL, adres zamieszkania (ulica z numerem, kod pocztowy, miasto, kraj), numer telefonu, adres e-mail, numer dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport), obywatelstwo, płeć, data wystawienia i ważności dokumentu tożsamości), zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) przez Pana Jerzego Furtak, przedsiębiorcę jednoosobowego pod firmą: POLOT Jerzy Furtak, adres: ul. Jasna 6, 20-077 Lublin, wpisanego do CEIDG, NIP: 712-106-41-49, REGON: 431149228. (określany dalej jako: Administrator). Cele przetwarzania Dane będą przetwarzane w celach: a. dokonania rezerwacji przelotu, b. wystawienia biletu lotniczego, c. wystawienia biletu promowego, d. dokonania rezerwacji hotelu, e. dokonania rezerwacji wypożyczenia samochodu, f. wystawienia polisy ubezpieczeniowej i pozyskania ochrony ubezpieczeniowej – w zakresie ubezpieczeń turystycznych, g. dokonania odprawy lotniczej on-line, h. przekazania Pana/Pani danych do podmiotów współpracujących lub uprawnionych, i. przekazania informacji marketingowej lub promocyjnej, j. zapewnienia wywiązania się przez Adminsitratora z obowiązujących go przepisów prawa, k. sprawozdawczości finansowej, celno-skarbowej i księgowej, l. rozliczeń i ewidencjonowania rozliczeń. Administrator danych Informujemy że Administratorem Pana/Pani danych, w rozumieniu przepisów Rozporządzenia jest Jerzy Furtak, przedsiębiorca jednoosobowy pod firmą POLOT Jerzy Furtak, adres: ul. Jasna 6, 20-077 Lublin, wpisanego do CEIDG, NIP: 712-106-41-49, REGON: 431149228. Aktualny kontakt z Administratorem można znaleźć na stronie internetowej www.polot.eu. Inspektor Ochrony Danych - Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych u Administratora w chwili udzielenia niniejszej zgody jest Pani Barbara Szkodziak, z którą to osobą można się skontaktować: telefonicznie na numer: 507964297, drogą poczty elektronicznej na adres: lcciod@icn.pl. - W przypadku zmiany osoby Inspektora Ochrony Danych Osobowych aktualne dane Inspektora Ochrony Danych można znaleźć na stronie internetowej: www.polot.eu lub w rejestrze prowadzonym przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Przekazywanie danych Informujemy również, że Pana / Pani dane mogą być (o ile będzie to potrzebne i uzasadnione) przekazywane do: - stowarzyszenia IATA (International Air Transport Association), z/s w Genewie (Szwajcaria), adres: 33 Route de l'Aéroport, PO Box 416, Geneva 15, Szwajcaria; - AMADEUS Polska Sp. z o.o., z/s w Warszawsie, Aleje Jerozolimskie 142b; 02-305 Warszawa, KRS: 0000183867; NIP: 526-00-11-693; - linii lotniczych; - przewoźników promowych; - hoteli; - wypożyczalni samochodów; - ubezpieczycieli (w celu pozyskania oferty udzielenia ochrony ubezpieczeniowej, uzyskania ochrony ubezpieczeniowej); - urzędów (zgodnie z wymogami prawa); - podmiotów działających na rzecz lub na zlecenie podmiotów, o których mowa powyżej; - podmiotów prowadzących obsługę księgową Administratora; - podmiotów prowadzących obsługę prawną Administratora. Ze względu na charakter świadczonych usług oraz współpracę ze stowarzyszeniem IATA opisane w niniejszym dokumencie sposoby udostępniania danych mogą obejmować transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) - jeżeli będzie to wymagane ze względu na charkter świadczenia. Stowrzyszenie IATA wypełnia przewidziane prawem Konfederacji Szwajcarskiej wymogi ochrony danych osobowych (GDPR), które zapewniają poziom ochrony nie niższy niż przewidzany postanowieniami RODO (vide: http://www.iata.org/ Pages/privacy.aspx). Czas przetwarzania danych osobowych Dane osobowe będą przetwarzane przez okres działalności Administratora na rynku i realizowania przez niego celów, dla których dane zostały udostępnione (tak długo jak będzie to potrzebne, uzasadnione i prawnie dopuszczalne). Prawa osoby, której dane dotyczą - Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest ono niezbędne w celu wykonania umowy z Administratorem, a brak ich podania może powodować niemożliwość spełnienia przez Administratora świadczenia umownego. - Informujemy, że osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo do żądania od Administratora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. - Osobie, której dane dotyczą, przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z naruszeniem ochrony danych osobowych. Zgody na przekazanie i przetwarzanie danych do celów marketingowych - Zgoda nr 2 - Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora, a także od podmiotów przetwarzających, które w imieniu Administratora będą przetwarzać dane, informacji handlowych drogą poczty naziemnej. - Zgoda nr 3 - Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Administratora, a także od podmiotów przetwarzających, które w imieniu Administratora będą przetwarzać dane, informacji handlowych drogą elektroniczną, w tym pocztą elektroniczną, na udostępniony przeze mnie adres elektroniczny, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). - Zgoda nr 4 - Wyrażam zgodę na wykorzystywanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego (w tym rozmowy telefoniczne, SMS i MMS) przez, a także przez podmioty przetwarzające, które w imieniu lub na rzecz Administratora będą do przetwarzać dane, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (tj. Dz.U. 2017 r., poz. 1907 ze zm.). Możliwość cofnięcia zgody Zgoda niniejsza może zostać cofnięta w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. …………………………………………………………………...................................................

Show more Show less