1. Wstępne


Lufthansa City Center Polot prowadzi stronę internetową. Jako w pełni licencjonowane Biuro Podróży IATA BSP jesteśmy zobowiązani do pełnego przestrzegania warunków określonych przez IATA. Należy pamiętać, że jako biuro podróży zapewniamy naszym klientom rezerwacje w imieniu linii lotniczych, hoteli, wypożyczalni samochodów i innych osób trzecich. Zawsze będziemy starać się podpisywać umowy wyłącznie z renomowanymi partnerami. Nie jesteśmy jednak firmą świadczącą ostateczną usługę naszym klientom i jako taka nie możemy bezpośrednio wpływać na usługodawcę.
 

2. Treść umowy


Umowa wiążąca zostaje zawarta z chwilą naciśnięcia przez osobę dokonującą rezerwacji przycisku „potwierdź rezerwację”. Obejmuje to prawnie wiążące pomiędzy Lufthansa City Center Polot a osobą dokonującą rezerwacji świadczenie usługi lub usług u zewnętrznego usługodawcy. Egzekwowanie/wykonanie usługi zgodnie z rezerwacją nie jest obowiązkiem Lufthansa City Center Polot. Poprzez umowną zgodę na rezerwację osoba dokonująca rezerwacji potwierdza, że ​​jest pełnoletnia i jest prawnie uprawniona do zawierania umów. W przypadku tej rezerwacji osoba dokonująca rezerwacji jest z nią związana przez 6 godzin. W tym czasie Lufthansa City Center Polot zaakceptuje tę rezerwację lub skontaktuje się z osobą dokonującą rezerwacji. Jako akceptację tej rezerwacji będzie odbiór naszej firmy. W przypadku płatności kartą kredytową za akceptację umowy uważa się obciążenie posiadacza karty kredytowej/podróżnego/uczestnika jego rachunku karty kredytowej z tytułu płatności lub częściowej płatności. Rezerwacja zostanie uznana za sfinalizowaną, gdy tylko wszystkie dokumenty podróży zostaną przekazane klientowi.
 
Informujemy, że wraz z potwierdzeniem rezerwacji otrzymasz e-mailem pełne podsumowanie wybranych usług i ceny.
 

3. Obowiązki


OBOWIĄZKI LUFTHANSA CITY CENTER POLOT
Odpowiedzialnością umowną Lufthansa City Center Polot jest sprawne dokonywanie rezerwacji produktów i usług zgodnie z rezerwacją. Rzeczywista usługa jako taka nie jest obowiązkiem Lufthansa City Center. Lufthansa City Center Polot działa w imieniu i na rzecz usługodawcy. Ceny i warunki są ustalane zgodnie z umową uzgodnioną między Lufthansa City Center Polot a usługodawcami.
 
W celu uzyskania dalszych informacji na temat produktów i usług oraz warunków oferowanych przez usługodawców prosimy o kontakt sprawdź warunki rezerwacji podane na ich stronach internetowych, jak wskazano.
 
Zgodnie z Ustawą (EG) Nr.2111/2005 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14.12.2005 Lufthansa City Center Polot informuje klientów o tożsamości linii lotniczej faktycznie wykonującej usługę zarówno w momencie rezerwacji, jak i na potwierdzeniu rezerwacji.
 
OBOWIĄZKI KLIENTA
a) Każda rezerwacja dokonana przez klienta na stronie Lufthansa City Center Polot jest rozumiana jako oferta zawarcia umowy z zewnętrznym dostawcą usług zgodnie z rezerwacją klienta.
 b) Osoba dokonująca rezerwacji musi zweryfikować potwierdzenie rezerwacji/pokwitowanie gotówką / paragon z karty kredytowej jako aby być poprawnym i musi poinformować Lufthansa City Center Polot w ciągu 6 godzin o wszelkich nieprawidłowych pozycjach. Powiadomienia o błędach otrzymane zbyt późno, na przykład modyfikacje nie pozwalają klientowi na odstąpienie od umowy.
 c) Prosimy o natychmiastowy kontakt, jeśli jako podróżny nie otrzymałeś potwierdzenia/dokumentacji co najmniej 5 dni przed wylotem . W takim przypadku po dokonaniu płatności zorganizujemy udostępnienie dokumentów na lotnisku (jest za to dodatkowa opłata).
 Jeśli nie poinformujesz nas o tym i nie będziesz mógł kontynuować w przypadku organizacji podróży (z powodu brakujących dokumentów) zostanie to uznane za anulowanie wymagające zapłaty (zmniejszony zwrot kosztów, jeśli takie wystąpią). W przypadku biletów lotniczych zalecamy klientowi wybór opcji biletu elektronicznego, ponieważ Lufthansa City Center Polot nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku opóźnień w dostawie poczty lub usługi kurierskiej – co oznacza, że ​​pełny dodatkowy koszt ewentualnego wystawienia nowych biletów będzie ponoszony przez klienta. własną odpowiedzialność.
 

4. Centrum logistyczne Lufthansa City Center


Lufthansa City Center Polot świadczy usługi turystyczne (przeloty, wynajem samochodów, pakiety, ubezpieczenie itp.) w imieniu swoich klientów na podstawie umów z osobami trzecimi w następujący sposób:
 
BILETY LOTNICZE :
Wszystkie bilety są wydawane bezpośrednio przez Lufthansa City Center Polot z siedzibą w Lublinie, Polska. Zapewniamy pełną obsługę w zakresie rezerwacji biletów lotniczych on-line i off-line, zmian lotu, odwołań, zmian planu podróży, biletów-nagród i podwyższenia standardu biletu.
 
Wyjątek stanowią tani przewoźnicy, w których rezerwacje będą dokonywane bezpośrednio u tanich przewoźników. W tym przypadku linia lotnicza jest dostawcą, a wszelkie zmiany, wnioski o zwrot kosztów należy składać bezpośrednio do linii lotniczej.
 
Jeśli potrzebujesz dalszej pomocy, skontaktuj się z nami pod adresem

TEL : +48 81 532 88 52 6 DNI W TYGODNIU OD 9.00-18.00

EMAIL: lcc@polot.eu lcc-polot.com

5. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Lufthansa City Center jako agenta


a)Lufthansa City Center dokłada wszelkich starań, aby informacje podane na tej stronie były prawidłowe. Lufthansa City Center nie gwarantuje, że te informacje są bezbłędne. Upublicznione informacje dotyczące tej witryny, oprogramowania i usług mogą zawierać nieścisłości lub błędy ortograficzne. Podane tutaj informacje podlegają częstym zmianom i aktualizacjom.
 
b) Wszelka odpowiedzialność Lufthansa City Center i/lub jej dostawców tej witryny jest ograniczona do rażącego niedbalstwa.
&nbsp ;
c) Szczegóły dotyczące świadczonych usług lub negocjowanych ofert turystycznych są w pełni uzależnione od informacji dostarczanych przez dostawców. Nie stanowią one odpowiedzialności Lufthansa City Center wobec klienta.
 
d) Odpowiedzialność Lufthansa City Center za świadczone usługi ogranicza się do sprawnego świadczenia usług w ramach ostrożnego przedsiębiorcy, a nie dokładności, kompletności, poprawności informacji i ich aktualności oraz świadczenia usług przez stronę trzecią.
 

6. Odchylenia i zmiany


a) Odstępstwa i zmiany od indywidualnych ustaleń dotyczących podróży są możliwe do wyegzekwowania tylko po zawarciu umowy
 
b) Zmiany w ostatniej chwili godzin lotu, miejsca docelowego oraz zmiany samolotu i linie lotnicze są wyraźnie dozwolone.
 
c) Zmiany i odmiany ofert podróży podlegają roszczeniom tylko po zawarciu umowy, a nie przeciwko organizatorowi, który postępuje w dobrej wierze, a zmiany te nie mają istotnego znaczenia wpływ na ogólny oferowany pakiet.
 

7. Ponowne rezerwacje i anulacje


a) Możliwość zmiany rezerwacji, anulowania rezerwacji lub zmiany nazwiska, a także warunki i koszty zmiany pasażera są rozpatrywane wyłącznie zgodnie z warunkami dostawcy i nie mogą na nie wpływać Lufthansa City Center.
 
b) Za wprowadzenie zmian, o których mowa w punkcie 7a) Lufthansa City Center Polot pobierze opłatę serwisową w wysokości 50 zł za bilet. W przypadku zmian u PRZEWOŹNIKÓW NISKICH KOSZTÓW, zmiany muszą być dokonywane bezpośrednio u Przewoźników niskokosztowych.
 
Koszty wprowadzenia zmian zostaną wskazane przez PRZEWOŹNIKÓW NISKICH PRZY REZERWACJI.< br /> 
c) Odnośnie opłat za zmianę rezerwacji i rezygnację – są one podyktowane wyłącznie umowami zawieranymi przez osoby trzecie z dostawcami.
 
d) Dostępne są informacje o opłatach za rezygnację i zmianę rezerwacji na stronie internetowej, o ile ma to zastosowanie. (patrz punkt nr 4).
 
Ponieważ ubezpieczenie podróżne nie jest automatycznie dołączane do pakietów, zdecydowanie zalecamy włączenie takiego ubezpieczenia podczas rezerwacji pakietu.
 </p >

8. Siły Boże lub siła wyższa


Lufthansa City Center nie będzie ponosić odpowiedzialności z tytułu niniejszej umowy w następujących przypadkach. Obejmuje to demonstracje, wojny, niepokoje wewnętrzne, porwania linii lotniczych, akty terroryzmu, pożary, powodzie, utratę zasilania, wypadki, burze, strajki, przerwy w pracy lub inne działania podjęte w celu przerwania usług Lufthansa City Center lub jej dostawców.
 
Aby w każdej chwili pomóc pasażerowi w zmianach w organizacji podróży, nasze biuro jest otwarte 6 dni w tygodniu od 9.00 do 18.00 przez cały rok. Nasz personel zawsze będzie w stanie udzielić Ci najnowszych informacji.
 

9. Rozwiązanie umowy przez Lufthansa City Center lub dostawcę


Centrum Lufthansy i dostawca mają prawo anulować rezerwację lub jej części, rezerwację w następujących przypadkach:
 
- klient nie posiada zdolności kredytowej
- płatności kartą kredytową klienta zostały odrzucone przez firmy obsługujące karty kredytowe
 - wskazuje się, że osoba dokonująca rezerwacji nie jest prawnie uprawniona do zawarcia umowy (lub nie< br /> (pełnoletni )

10. Ceny i zmiany usług


a) Na podstawie warunków niezależnych od Lufthansa City Center cena i warunki mogą zostać zmienione przez dostawców, co uprawnia Lufthansa City Center do korekty. Na przykład wahania kursów walut, dopłaty paliwowe, dopłaty ubezpieczeniowe i podatki lotniskowe.
 b) Zmiany cen i warunków są częścią ogólnych warunków dostawców. Jeśli Lufthansa City Center zostanie poinformowana o takich zmianach, klienci zostaną o nich niezwłocznie poinformowani.
 

11. Opłaty za usługi


Ponieważ tani przewoźnicy oraz coraz większa liczba linii lotniczych nie zapewniają już prowizji dla biur podróży, Lufthansa City Center oraz inni dostawcy będą pobierać opłatę serwisową. Opłata za usługę wyniesie 50 &PLN; za bilety krajowe i 100 &PLN; na bilety międzynarodowe. Kwota ta zostanie uwzględniona w cenie końcowej, ale w stosownych przypadkach zostanie podana osobno na fakturze.
 

12. Paszport, wiza, przepisy celne i zdrowotne


Każdy pasażer jest odpowiedzialny za upewnienie się, że posiada ważne dokumenty podróży, aby podróż mogła przebiegać bezbłędnie. Obejmuje to wizy do wszystkich miejsc docelowych i wymagania zdrowotne.
 

13. Anulowanie


Odwołanie zarezerwowanej podróży przez pasażera jest niedozwolone. Podróżny nie może wycofać się ze zobowiązania podjętego z Lufthansa City Center lub Osobą trzecią przez siebie lub przez krewnego/partnera. W przypadku, gdy pasażer zdecyduje się odwołać podróż, mogą wystąpić konsekwencje finansowe. Zostaną one wyraźnie określone w warunkach rezerwacji. Rekompensata finansowa uzyskana na mocy orzeczenia sądowego jest wyraźnie zabroniona.
 

14. Prawo właściwe

Prawo POLSKIE będzie miało zastosowanie do osób pełnoletnich, mieszkających w POLSCE lub nie mieszkających na stałe w POLSCE lub osób, które wybrały kraj zamieszkania jako kraj obcy, POLSKA będzie miejsce, w którym sąd wyda orzeczenie dla tej umowy. Niniejsze warunki obowiązują od 1 maja 2008 r.
 

15. Zmiany w Ogólnych Warunkach


Centrum Lufthansy ma prawo do zmiany lub uzupełnienia ogólnych warunków w odniesieniu do tej strony internetowej ze skutkiem na przyszłe rezerwacje w dowolnym momencie bez konieczności powiadamiania podróżnego. Jednak na stronie internetowej najnowsza wersja ogólnych warunków zostanie podana przed wprowadzeniem zmian, a w odniesieniu do dalszego korzystania z witryny osoba rezerwująca wyraża zgodę na możliwe zmiany warunków.
 </p >

16. Klauzula salwatoriańska


Jeśli jeden z istniejących warunków wstępnych będzie niepraktyczny lub niemożliwy do spełnienia, nie wpłynie to na ogólną ważność tej umowy.